GDPR

Adatkezelési tájékoztató

I. Adatkezelő megnevezése

CENTROP-GÁZ Épületgépészeti Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: CENTROP-GÁZ Kft./Társaság)
Cégjegyzékszám: 01-09-695658
Székhely: 1157 Budapest, Nyírpalota u 5. 4. em. 14.
Postacím: Budapest, 1592 Pf. 479
Telefon: 061/ 364-2631, 061/364-0842; mobil: 0630/916-1670
E-mail cím:  info@centropgaz.hu

A jelen dokumentum célja, hogy részletes információkat nyújtsunk arról, hogy Társaságunk Önnek mely személyes adatait kezeli, milyen célból és jogalapon, mennyi ideig tárolja azokat, mi az adatok forrása, és kik a személyes adatok címzettjei illetőleg, hogy Ön tájékozódni tudjon arról, hogy mik az ezzel kapcsolatos jogai és hogyan gyakorolhatja ezen jogokat. Adatai kezelésével kapcsolatos további kérdései, kérései esetén a fenti elérhetőségeken tud további tájékoztatást kapni.

II. Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

1.Főcél

Az Ön személyes adatai kezelésének a célja a gázkészülékek (továbbiakban: Készülék(ek)) üzembe helyezése, cseréje, karbantartási- és egyéb javítási munkálatok, illetve épületgépészeti szerelés elvégzése, a Készülék és alkatrészeinek értékesítése, azaz az Ön által igénybe vett szolgáltatások teljesítése, valamint a jövőbeni szerelési, karbantartási munkálatok elvégzéséhez a Készülék történetiségének nyomon követhetősége. 

A fentiekben megjelölt célból a CENTROP-GÁZ Kft. az Ön, -mint a Készülékkel érintett ingatlan tulajdonosa/bérlője/használója -által megadott 
nevet, 
címet (ahol a szolgáltatást teljesítése történik vagy amire a számla kiállításra kerül),
telefonszámot (amely elérhetőségen keresztül a szolgáltatás teljesítéséhez az érintettel egyeztetni van lehetőség)
számlán szereplő aláírást és 
a Készülékkel, illetve alkatrészeivel kapcsolatos információkat kezeli.
Abban az esetben, ha valamely Ügyfél/érdeklődő elektronikus levél (e-mail) útján veszi fel Társaságunkkal a kapcsolatot, akkor az e-mail címe kizárólag az elektronikus levelező rendszerben kerül eltárolásra. 
Abban az esetben, ha nem az a személy fog a szerelési, karbantartási munka során az ingatlanban tartózkodni, aki az ingatlan, illetve a Készülék tulajdonosa/bérlője/használója, akkor annak a személynek a neve is kezelésre kerül, aki a munkálat során a szakembereket beengedi a helyiségbe, amennyiben az időpont egyeztetés során külön megjelölésre kerül.

2. Marketing célú adatkezelés-évente hírlevél küldése a kedvezményes karbantartási időszakról

A kedvezményes karbantartási időszakokról évente egyszer postai úton levelet küldünk azon érintettek számára, akikkel a levél küldést megelőző legfeljebb három évben karbantartási/javítási munka miatt kapcsolatba kerültünk és a hírlevél küldéséhez, -így nevének és címének e célból történő kezeléséhez, előzetesen és kifejezett hozzájárulásukat adták. 
Hírlevelünkről - bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen - leiratkozhat a fenti elérhetőségeken (postacím, e-mail) keresztül. 

III. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés a 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a.), b) és f) pontjain alapul az alábbiak szerint. 

Ez a gyakorlatban egyrészt azt jelenti, hogy az Ön nevét és címét - a kedvezményes karbantartási időszakokról szóló hírlevél megküldése céljából, az Ön kifejezett hozzájárulása alapján a hozzájárulás visszavonásáig, de ezen célból legfeljebb, az utolsó kapcsolatfelvételt követő 10 évig kezeljük. (6. cikk (1) bekezdés a) pont alapján). 

Másrészt valamennyi fent jelzett személyes adatát a szolgáltatások igénybevételéhez (kvázi szerződés teljesítéshez), illetve ezt megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez kezeljük (6. cikk (1) bekezdés b) pont alapján). A neve, címe, telefonszáma rendelkezésre bocsátása nélkül, Társaságunk nem tudja a szolgáltatást teljesíteni, -az elvégzett munkáról, értékesített áruról szóló számlát kiállítani, illetve felvenni Önnel a kapcsolatot a szolgáltatás elvégzésének pontos időpontjának megbeszélése céljából-, így ezen adatkör nélkül, Társaságunk nem tud Ön felé szolgáltatást nyújtani. 

Harmadrészt a szolgáltatás teljesítését követően, jogos érdekre alapítva, a Készülék történetiségének nyomon követhetősége érdekében kezeljük az Ön nevét, címét és a Készülékkel kapcsolatos információkat, a Készüléken végzett javítási és karbantartási munkálatok visszakereshetősége és értékelése érdekében (6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján). Nagyon fontos számunkra, hogy ismerjük a Készülékek „történetét”, mikor végeztünk Önnél utoljára pl. karbantartást, alkatrész cserét, készülék cserét, hiszen ebből lehet következtetni a Készülék állapotára, illetve hogy mi okozhatja egy javítási munka szükségességét. Ez számunkra olyan jelentőséggel bír, akár egy orvos esetén a beteg kórképe. Ezen, a szolgáltatás teljesítését követően végzett adatkezelési tevékenységgel kapcsolatban készített jogos érdekmérlegelési tesztet, Társaságunk székhelyén személyazonosítást követően ismerheti meg (betekintési jog).

IV. A személyes adatok tárolásának ideje

A személyes adatokat tartalmazó papír alapú dokumentumot („Hibabejelentő lap”) a CENTROP-GÁZ Kft. a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kötelező 8 évi őrzési ideig tárolja a kiállított számla részeként, ezt követően megsemmisíti azokat. Papír alapon a „Heti Ütemezési Terv” tartalmazza még az Ön személyes adatait, amit legfeljebb 1 évig őriz meg társaságunk adminisztratív okokból. A személyes adatokat tartalmazó elektronikus adatbázisban az Ön neve, címe és a Készülékkel kapcsolatos adatok az első kapcsolatfelvételi időponttól, azaz az adat rendelkezésre bocsátásától számítottan folyamatosan elérhetőek annak érdekében, hogy a Készülékek történetisége (kórképe) megismerhető legyen a szerelési munkálatok jótállási időn belüli és azon túli azonosíthatósága érdekében, valamint a Készülék állapot ismerete céljából. Az Ön telefonos elérhetősége az utolsó kapcsolatfelvételt követő 5 év múlva töröljük, mert tapasztalataink szerint annyi idő alatt megváltozhat ez adat (adatok pontosságának elve), és szükségtelenné válik az adatkezelés céljának elérése szempontjából. (Amennyiben újra felveszi velünk a kapcsolatot pl. karbantartási munka elvégzése miatt, a megadott telefonszám újra rögzítésre kerül az utolsó kapcsolatfelvételtől számított 5 évig).

V. A kezelt személyes adatok forrása, illetve nem az érintettől származó adatok köre

A CENTROP-GÁZ Kft. a javítandó, cserélendő, üzembe helyezendő Készülék tulajdonosa által saját magáról vagy az ingatlan -amelyben a Készülék elhelyezésre került/kerül- bérlőjéről, használójáról megadott személyes adatokat kezeli. Esetlegesen az ingatlan bérlője, használója adja meg saját vagy az ingatlan/Készülék tulajdonosának a személyes adatait. Társaságunk részére kiterjesztett garanciális szerződés teljesítése céljából, a Vaillant Saunier Kft. is rendelkezésre bocsájthatja a garancia igénybevételére jogosult személy fent nevezett személyes adatait, illetve Társaságunk jelenleg is kezel ilyen adatkört.

VI. A személyes adatok címzettjei, illetve címzettek kategóriái

Az a természetes, vagy jogi személy, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. Az Ön személyes adataival kapcsolatban adatfeldolgozóként ("Adatfeldolgozó") járnak el az alábbi cégek:

 
Adatfeldolgozó neve, székhelye    Adatfeldolgozó által végzett tevékenység    Adatfeldolgozó által kezelt személyes adat    Adatkezelés időtartalma       
Vaillant Saunier Duval Kft.            1097 Budapest, Gubacsi út 6 B. A. ép. II. em.    a Készülékek forgalmazójával fennálló együttműködési megállapodás értelmében, a hatályos jogszabályok szerint a Forgalmazó által forgalomba hozott Készülékekre vonatkozó jótállási kötelezettség teljesítése    név, cím, telefonszám, Készülékkel kapcsolatos információk    Adatkezelővel fennálló szerződés időtartama alatt, illetve az érintettel összefüggő feladatuk, tevékenységük ellátásának elvégzése időpontjáig       
AKTÍV-KÉMÉNY Kkt.      2314 Halásztelek, Bolgárkertész utca 62.    a kéményekkel kapcsolatos állapot felméréssel és árajánlat készítéssel kapcsolatos munkák elvégzése     név, cím, telefonszám, Készülékkel kapcsolatos információk    Adatkezelővel fennálló szerződés időtartama alatt, illetve az érintettel összefüggő feladatuk, tevékenységük ellátásának elvégzése időpontjáig       
INFOTEAM Kft               1032 Budapest, Szőlő köz 7. 7. em. 19.    a Készülékek beüzemeléséhez szükséges EPH (elektronikai potenciálra hozás) ellenőrzésre és érintésvédelmi mérésének elvégzése, felülvizsgálata (azaz az elektromos Készülékek leföldelésének elvégzése)    név, cím, telefonszám, Készülékkel kapcsolatos információk    Adatkezelővel fennálló szerződés időtartama alatt, illetve az érintettel összefüggő feladatuk, tevékenységük ellátásának elvégzése időpontjáig       
NKM Földgázszolgáltató Zrt.                                   1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 20.    a Gáz Műszaki Biztonsági Szabályzat alapján az egyszerűsített gázkészülék csere lejelentési kötelezettség teljesítése-nyilvántartásba vétele    név, cím, aláírás,  Készülékkel kapcsolatos információk    Jogi kötelezettség teljesítése során       
RÉSZESEDÉS Kft             1213 Budapest, Cirmos sétány 19. IV.18.    a kiállított számlákkal kapcsolatos számviteli és könyvelési munkák elvégzése    név, cím, számlán lévő aláírás    Adatkezelővel fennálló szerződés időtartama alatt       
DABASNET KFT              2370 Dabas, Szent István út 85.    számítástechnikai eszközök műszaki hátterének biztosítása    név, cím, telefonszám, e-mail cím, Készülékkel kapcsolatos adatok    Adatkezelővel fennálló szerződés időtartama alatt       
Magyar Posta Zrt.                    1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.    Hírlevelek postázása    név, cím    Postázáshoz szükséges időtartamban     


VII. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

1. Határidő számítás

A CENTROP-GÁZ Kft. az érintett jogai gyakorlására irányuló kérelmének kézhez vételétől számított egy hónapon belül megküldi válaszlevelét. A határidőbe az a nap, amikor a kérelem beérkezik, nem számít bele. Szükség esetén, amennyiben a kérelem bonyolult, összetett, illetve a kérelmek számossága azt indokolja, Társaságunk a válaszadási határidőt további két hónappal meghosszabbíthatja a GDPR adta lehetőségek alapján. Ez utóbbi esetben Társaságunk a kérelem kézhez vételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást ad a határidő meghosszabbításáról a késedelem okának megjelölése mellett.

2. A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a jelen Tájékoztató I. pontja („Adatkezelő megnevezése”) alatti elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen folyamatban van, jogosult a következők megismerésére:
mely személyes adatait (kategóriáit),
milyen jogalapon,
milyen célból, illetve
mennyi ideig kezeli Társaságunk, továbbá
kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, illetve mely személyes adatokhoz engedett hozzáférést a CENTROP-GÁZ Kft., vagy kinek került továbbításra a személyes adat
a személyes adatok milyen forrásból származnak, valamint, hogy 
Társaságunk alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, ideértve a profilalkotási tevékenységet is, ez utóbbi esetben Ön jogosult annak logikáját megismerni, illetőleg azt, hogy az adatkezelés milyen jelentőséggel bír és mik a várható következményei.

Társaságunk az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát első ízben díjmentesen, ezt követően indokolt és ésszerű adminisztratív díj felszámítása mellett bocsátja az érintett rendelkezésére. 
Amennyiben Ön elektronikus úton kérte a személyes adatainak a kiadását, úgy a választ is elektronikus levélben fogja megkapni, kivéve ha Ön kifejezetten kérte a papír alapú levélben történő tájékoztatás/adat küldést. 
Szem előtt tartva az adatbiztonság követelményeit és az érintett jogainak védelmét, a kérelem benyújtását követően, Társaságunknak megteszi azon intézkedéseket, ami a kérelem benyújtójának személyazonosításához szükséges, annak érdekében, hogy az arra jogosult személy kapjon tájékoztatást (másolatban információt) a személyes adatok kezeléséről. Amennyiben az adatokba történő betekintésre személyes megjelenés alkalmával kerül sor, az szintén csak a személyazonosítást követően teljesíthető.

3. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a jelen Tájékoztató I. pontja („Adatkezelő megnevezése”) alatti elérhetőségeken keresztül kérelmezze bármely személyes adata módosítását. Társaságunk a kérelemnek lehetőség szerint haladéktalanul, de minden esetben indokolatlan késedelem nélkül eleget tesz, és tájékoztatja erről a Kérelmezőt.

4. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy a jelen Tájékoztató I. pontja („Adatkezelő megnevezése”) alatti elérhetőségeken keresztül kérelmezze a rá vonatkozó személyes adatok törlését, amennyiben (i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte Társaságunk, (ii) amennyiben hozzájáruláson alapult valamely adatkezelési tevékenység és a hozzájárulását az érintett visszavonta, és az adatkezelésnek nincsen más jogalapja, (iii) az érintett a jogos érdeken alapított adatkezelés ellen – ideértve a profilalkotást is- tiltakozik, és nincsen elsőbbséget élvező, jogszerű ok az adatkezelésre, illetőleg ha a közvetlen üzletszerzési céljából történő adatkezelés ellen tiltakozik. Abban az estben, ha valamely személyes adatra nézve tagállami vagy uniós jog őrzési kötelezettséget ír elő, úgyszintén ha az adatok jogi igények előterjesztéshez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek, erre nézve az érintett, a személyes adatainak törlését nem kérelmezheti. Amennyiben a törlési kérelem megalapozott, annak Társaságunk indokolatlan késedelem nélkül eleget tesz.

5. A korlátozáshoz való jog („zároláshoz való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy a jelen Tájékoztató I. pontja („Adatkezelő megnevezése”) alatti elérhetőségeken keresztül kérelmezze, hogy a személyes adatai kezelését a CENTROP-GÁZ Kft. korlátozza (ebben az esetben elkülönített kezelés mellett történik az adatkezelés, amiből kitűnik annak korlátozott mivolta), amennyiben:
vitatja személyes adatainak a pontosságát (a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, ameddig Társaságunk ellenőrzi a személyes adatok pontosságát);
az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
az érintett – a fent említett esetekben- tiltakozott az adatkezelés ellen (ebben az esetben annak tisztázódásáig marad érvényben a korlátozás, amíg igazolást nem nyer, hogy az adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek az érintett jogos érdekeivel szemben).

6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a jelen Tájékoztató I. pontja („Adatkezelő megnevezése”) alatti elérhetőségeken keresztül kérelmezze, a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatainak a tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban történő kiadását, illetve más adatkezelő felé történő továbbítást. 

 
7. A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a jelen Tájékoztató I. pontja („Adatkezelő megnevezése”) alatti elérhetőségeken keresztül eljutatott kérelme útján tiltakozzon a jogos érdeken alapított adatkezelés ellen – ideértve a profilalkotást is-, ha nincsen elsőbbséget élvező, jogszerű ok az adatkezelésre. Ebben az esetben a Társaságunknak kötelessége azt bizonyítani, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az érintett tiltakozhat továbbá a közvetlen üzletszerzési célból történő adatkezeléssel, illetve ehhez kapcsolódó profilalkotással szemben is.     

8. Jogorvoslathoz való jog

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy a CENTROP-GÁZ Kft. a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi rendelkezéseket, akkor:
panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy
lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A per elbírálása az Ön választása szerint a lakóhelye (állandó lakcím) vagy tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti, illetve Társaságunk székhelye szerinti törvényszéknél indítható. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon. Társaságunk székhelye szerinti perre a Fővárosi Törvényszék rendelkezik illetékességgel.

Javasoljuk, hogy hatósági, bírósági eljárás kezdeményezése előtt éljen a Társaságunknál benyújtható tiltakozás, panasz lehetőségével.

VIII. Adatbiztonság

Az Ön személyes adatainak biztonságban tartásához CENTROP-GÁZ Kft. az alábbi intézkedésekkel járul hozzá:

megfelelő jogosultságkezelési rendszer működtetésével gondoskodunk az informatikai hálózatban szereplő személyes adatok kezeléséről, adatok módosíthatóságáról (jelszóval védett rendszer);
az épület riasztóberendezéssel felszerelt, továbbá a nyílászárók vasráccsal felszereltek, így biztosított mind a papír alapú, mind a számítógépen tárolt adatok biztonsága;
az éles adatbázis biztonságát internet összekötés mentes gépen történő tárolás útján is óvjuk; 
az adatvédelmi incidensek kezelésére belső szabályzatot dolgoztunk ki és megfelelő intézkedési rendszert működtetünk szükség szerint.

Jelen adatkezelési tájékoztató visszavonásig érvényes és annak tartalma szerzői jogi védelem alatt áll, felhasználása, így pl. másolása engedélyhez kötött.